<- 040108

Dictionary of terms used in Kiln work, Glas fusing and slumping

Tämä englanninkielinen sanasto on alkujaan tehty WarmGlass keskusteluryhmää varten. Monet viittaukset ovat siksi Warmglass.com'issa julkaistuun opastukseen.

Olen lisännyt siihen myös suomenkieliset selitykset.

Julkaistu Brad Walkerin, Warmglass.com luvalla
Published on permission of Brad Walker, Warmglass.com Copyright 2004, 2007 Warmglass.com
Copyright 2008,2009 Lauri Levanto

 

Kiln-forming Dictionary

Special thanks and deep gratitude to Lauri Levanto, who developed this dictionary of terms and phrases for the Warm Glass website. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ

  > 7td
Keyword
hakusana
Explanation
selitys
A  
Abrasive A material that can be used for grinding or sandblasting
hioma-aine
Acid etching A surfacr treatmrent where the glass surface is matted with hydrofluoric acis or its derivate.
Happosyövytys jolla saadaan lasiin mattapinta. Erittäin vaarallinen prosessi
AFAP As Fast As Possible. Heating the kiln with full power or cooling the hiln naturally with power off
Uunin askeltaminen mahdollisimman nopeasto ylös tai alaspäin
Air side The side of float glass that was up, facing air in the making of float glass. See also Tin side
Ilmapuoli, se puoli ikkunalasista joka ei ole ollut sulaa tinaa vasten. katso myös tinapuoli
Alkali Sodium and potassium are alkali metals. In glass making sodium or potassium carbonate is used as flux, to dissolve silica.
Natrium ja kaliun ovat alkalimetalleja. Lasin valmistuksessa käytetään natriumkarbonaattia eli soodaa , johon kvartsi saadaan liukenemaan.
Alumina Aluminum oxide.  aluminioksidi
Aluminum oxide A hard mineral used as an abrasive in sandblasting and grinding.  Usually found in powder or grain form or bonded to an abrasive wheel, disk, pad, or bit. Chemical name is Al2O3.
Aluminioksidi, Al2O3 on kovaa ainetta jota käytetään hiekkapuhalluksessa ja hiomakivissä. On myös hyvä erotusaine estämään lasin tarttumista.
Angle of relief The slope od a mold wall that permits the piece to come freely out
Päästökulma on muotin reunojen vinous kohtisuorasta joka sallii valetun kappaleen irtoavan vapaasti muotista.
Anhydrated see katso:Calcinated
Annealing The process by which the stress in the glass is relieved and the molecules in the glass are allowed to cool and arrange themselves into a solid, stable form. Successful annealing is the key to creating glasswork that will remain stable once it cools to room temperature. Click here for a more detailed discussion of Annealing.
Jännityksen esto. Jäähdytysprosessi jossa lasin molekyyleille annetaan aikaa jäähtyä ja asettua stabiiliin tilaan. Onnistunut jannityksen esto on ehto kestävän lasiesineen valmistuksessa
Annealing point A temperature in the annealing range with a specific viscosity of 10 to the power of 13 poises. (Poise is a measure of viscosity.)
Tälle en tiedä suomenkielistä nimitystä. Se on lämpötila jossa lasin viskositeetti on 1013 poisea. Käytetään jannityksen eston määrittelyssä.
Annealing temperature The specific temperature at which annealing occurs most quickly.  It's generally closer to the upper annealing point than to the strain point.  (Note that the annealing point, a theoretical temperature that corresponds to a particular viscosity of the glass, is not necessarily the same temperature as the annealing temperature.)  
Jännityksen eston yläraja on haudutuslämpötila jossa koko lasimassan lämpö tasataan samaksi.
Annealing range (or zone) A temperature zone where the molecules in the glass make their final transition from liquid to solid.  There are three critical temperatures within this range:  the upper annealing point, the annealing temperature, and the strain point.  For many common glasses, the size of the annealing range is is approximately 150F/83C, but the range can be as great as 200F/111C or as small as 100F/56C.
Jännityksen eston alue. lämpöalue jossa lasi muuttu juoksevasta kiinteäksi. Yläräjana on haudutuspiste, jossa lasin juoksevuus vielä estää lämpöjännityksen ja alaraja on jähmettymispiste katso: strain point, jonka alapuolella jännitykset eivär enää paase purkautumaan.
Archives The warm glass board archives all postings.  These are kept in one of two different databases.  Posts from March 2000 to March 2003 are kept in the Old Archives, which can be accessed using the "Old Archive" button on the Bulletin Board.  Posts after March 2003 can be searched using the "Search" button on the Bulletin Board.  The two archives are in different formats, but together they contain extensive and valuable information and discussions on kiln-forming.
Warm glass bulletin Boardin arkisto, jossa on kaikki viestit. Ne ovat kahdessa tietokannssa. Maaliskuusta 2000 maaliskuuhun 2003 ovat vanhassa arkistossa, jonne pääsee valitsemalla "Old Archive" painikkeen ilmotustaulun valikosta. uudempaa aineistoa voi selata "search" -painikkeella. Yhdessä ne muodostavat arvokkaan tietovaraston uunitekniikoista.
Aperture pour See Katso:Pot Melting.  
Aventurine Translucent glass with sparkling inclusions of gold, copper or chromic oxide. The name derives from the mineral aventurine, which is a quartz with mica particles.
Läpikuultava lasi jossa on kimaltelevia kulta-, kupari- tai kromihiukkasia. Nimi tulee aventuriini mineraalista, joka on kvartsia jossa on kiillesulkeumia.
Aussie Roll-Up See katso:roll-up.  
B  
Back Magic A brand of overspray that matures in lower temperature
lasitemerkki (overspray) joka kypsyy muita alemmassa lämmössä
Bail Used in making jewelry: a loop or something that allows a pendant to be hung on a chain.
Korutermi, riipuksen kiinnityssilmukka tai lenkki.
Baffle A wall made of fiberboard, kiln bricks or other refractory material that shadows off some of the direct radiation of nearby elements. The purpose is to prevent overheating the edges of the glass, which can lead to devitrification.  A well constructed baffle also improves Evenivity.
Seinämä joka varjostaa lähellä olevan elementin säteilyä, niin ettei lasin reunat kuumene liikaa. Hyvin sijoitettu seinämä lisää uunin lämmön tasaisuutta katso:Evenivity
Bat  1.  A slab of plaster or similar material
2.  British term for Kiln shelf 
1. Kipsistä tms tehty laatta
2. Brittiläinen termi uunilevylle.
Bat wash British term for  Kiln wash. 
UK englannin termi erotusaineelle eli uunipesulle
Base 1. A piece of sheet glass on top of which another piece is fused.
2. Chemistry: the opposite of acid. When working with hydrofluoric acid, a proper base must be readily available to neutralize.
1. Aluslasi jolle fuusataan toinen lasi
2. Kemiassa emäs. Jos käytetäåän etsaushappoa, on aina oltava valmiina neutralointiin sopiva emäksinen liuos.
BE short for Bullseye glass  Click here to visit Bullseye's website.
Lyhenne Bullseye lasille.
Bead

1.  From jewelry:  A stone, piece of glass, etc. that has a hole in it, so that it can be strung on silk, wire, leather, etc. 

2.  Also using in fusing to refer to a chad of glass used to prop up a top layer of glass to allow air to escape.


helmi, lasinpala tai kivi jossa on reikä. Käytettän myös lasisirusta jolla kuplien ehkäisemiseksi päälilasi fuusauksessa nostetaan niin että ilma pääsee poistumaan lasien välistä.
Bentonite A type of clay which has the capacity to absorb water, causing it to swell when wet.  Can be used as a suspension agent or mixed with sand for sand casting.
Savilaatu jolla on erittäin suuri veden sitomiskyky. Käytetään saostumisen ehkäisyyn ja sideaineena hiekkavalussa.
Bevel A slanted edge ground into glass. A bevel shapes the edge of the glass to form an angle that is not a right angle.  
Viiste joka on hiottu lasin reunaan.
Bezel Jewelry: The metal that is used around a cabochon to hold it in place. The bezel is bent slightly around the cabochon, which is what holds the cabochon in place 
korutermi: metallikehys korukiven tai lasi ympärillä
Billet These are preformed slabs of transparent glass which are often used for casting into a mold.  Size can vary by manufacturer, but they tend to be around  5" x 10" x 3/4 " and weigh approx. 3.5 pounds each. 
Esivalettu laatta läpikuultavaa lasia, joista valutyössä sulatetaan lasi muottiin. Eri valmistajien billetit ovat eri kokoisia, tyypillisesti n.12x20x2 cm.
Binder 1. A medium used in glass painting to fix the color before firing. 
2. An added ingredient in refractory materials like fiber boards, fiber paper, etc. Usually burnt out before use by heating the material in the kiln.
1. Sideaine lasimaalauksessa joka kiinnittää värin enne polttoa. 2. Lisäaine kuitupaperissa ja keraamisissa kuitylevyissä, joka lisää jäykkyyttä ja kestävyyttä enne polttoa. Esipoltetaan tavallisesti pois ennen käyttöä esikuumentamalla n 500 C lämpöön.
Bisque firing An initial firing of ceramic ware that hardens the item.  In ceramics, a bisque firing often takes place prior to glazing the piece and refiring.
raakapoltto keramiikassa
Bisque ware Fired, unglazed ceramic ware.  Often used by glass artists for slumping molds. 
raakapoltettu huokoinen keramiikka. Käytetään usein slumppausmuotteina.
Blank A half fabricated annealed piece intended for further working. In fusing a homogenous base plate is often called blank.
Puolivalmiste, kertaalleen poltetu ja jäähdytetty kappale jota on tarkoitus työstää edelleen. termiä käytetään myös fuusauksessa yhtenäisestä aluslasista.
Blasting See sand blasting
hiekkapuhallus
Blisters UK English: usually unintended bubbles under the surface of the glass
rakkula, tahaton kupla lasissa joka saa lasin pinnan koholle.
Bloom A whitish discoloration on the tin side of float glass.  Often, these appear as stretch marks, with small gaps between frosted areas.  Bloom is sometimes mistaken for devitrification.
Tinakukinta, huuruinen samentuma ikkunalasin tinapuolella. Esiintyy näkyvämmin slumpatun esineen pinnassa benymäjälkenä, jossa on kirkkaita juomuja huurtuneiden alueiden välissä. Sekoitetaan usein devitrifikaatioon joka on lasin pinnan kiteytymistä.
Borax Boron oxide in powder form. It is dissolved to water and used as an overspray. Matures (melts into glass) at 741 C. Further reading: http://www.warmglass.com/making_your_own.htm#devitspray
Boraksi, jauhemainen boorin oksidi, joka liuotetaan veteen ja käytetään lasitteena. Kypsyy 741 C lämmössä ja muodostaa kirkkaan pinnan jka vastustaa kiteytymistä.
Borosilicate A glass of very low COE used for laboratory glass and cooking ware. Not so common in kiln working. It is extensively used in lampworking.
Lasilaatu jolla hyvin pieni lämpölaajeneminen. siksi se kestää kuumuutta huvin ja sitä käytetään laboratoriolasina ja keittiöastioina. Kauppanimiä Pyrex ja Jena. uunisulatuksessa harvinaista mutta käytetään paljon kun lasihelmiä tehdään avoliekillä.
Brilliant Cut Glass Glass decorated with wheel cut linear patterns. The cuts have a prismatic effect that adds brilliance.
Briljanttihionta, jossa lasi koristellaanleikkaamalla hiomakiekolla suiria viivoja. Nämä vaikuttavat prismojen tavoin ja lisäävär kirkkautta. Meillä tunnetaan parhaiten böömiläisenä ja Starowski -kristallina.
Bubbles Air trapped inside the glass. In UK also called Seeds. see Bulges Kuplat lasin sisällä.
Bungs Removable plugs in a kiln to close venting and peeking holes.
Tulppa jolla suljetaan uunin tuuletus tai kurkistusaukot.
Bulges See Domes Air trapped under the glass which expands and distorts the form. These are also called bubbles.
Usein suuri kuplamainen muodostuma jonka aiheuttaa lasin alle jäänyt laajeneva ilma.
Bullseye A glass company that manufactures tested compatible glass for kiln-forming.  Click here to visit Bullseye's website. 
Eräs sulatuslasin valmistaja.
Burner A device to produce the flame for lampworking. The fuel is mixed in the burner with air or oxygen to improve burning or increase the temperature of the flame.
kasaupoltin jota käytetään helmien teossa. Kaasu sekoittuu siinä ilmaan tai happeen suuremman kuumuuden saamiseksi.
Burning Out

1.  Heating to evaporate and drive off free and chemically bound water from a mold.

2.  Heating to melt out wax residues in the lost wax casting process.


Esipoltto.
1. muotin esipoltossa poistetaan esimerkiksi vapaa ja kidevesi muottiaineesta.
2. Muotin puhdistaminen polttamalla vahasta jota siihen on jäänyt mallineesta. 3. Sideainekssen polttaminen keraamisista kuitumateriaaleista.
Burr raised debris after machining a part. In glass irregularity when breaking has not followed the score
Purse, työstämisen jäljiltä koholle jäänyt lastu. Lasissa nystyrä kun aukaisu ei ole seurannut viirua
C  
Cab See cabochon
Cabochon A stone with a rounded surface, rather than with facets.  Glass cabochons are often used in making glass jewelry.    
Kapussi, soikea koru kivestä tai lasista
Calcinated Material where the water bound to crystal structure  has been removed. Also anhydride.
Materiaali josta kidevesi pon poistettu, anhydridi.
Calcium carbonate A white, insoluble mineral made from calcium, carbon, and oxygen.  Extremely abundant in nature in limestone, marble, chalk, oyster shells, and related substances.  Also known as whiting.  The chemical forumula is CaCO3.
Valkoinen vesiliukoinen mineraali. Esiintyy runsaana kalkkikivesä, marmorissa, liidussa ja äyriäisten kuorissa. Kaava Ca CO3
Calcium oxide  CaO, Lime
kalsiumoksidi
Came A strip of lead with a H-section to joint panels in traditional stained glass works.  Sometimes spelled cane.
Lyijykisko, käytetään lasimaalauksissa palojen liittämiseen.
Cap To place a single continuous layer of glass (usually clear) on top of a piece to be fused.  Capping helps reduce the probability of devitrification.
Kattaminen, kun työn yli sulatetaan yhtenäinen, tavallisesti kirkas päälilasi.
Cane A round, solid piece of glass that's approximately 4 to 10 mm thick.  Most often used in lampworking, rods are approximately the size of a drinking straw or pencil.  Also called a rod.
Umpianien lasisauva, suunnilleen mehupillin paksuinen. Käytetään tavallisimmin lampputyössä
Casting in kiln casting the glass is treated in so high temperature that it flows to the form of the mould, and the top surface levels out. Compare to slumping where a glass sheet follows the mould form with both lower and upper surface. See Frit Casting and Pot casting
Valu. lasin uunivalussa lasi kuumennetaan niin juoksevaksi että se valuu muotin muotoon ja yläpinta tasoittuu. Vertaa slumpaukseen, jossa lasin ylä- ja alapinta taipuvat muotin muotoon.
Catch Jewelry: a fastening device on a chain, so that the wearer can open it and close around the neck or wrist.
Korun lukko.
Catcher Jewelry: the metal fixture behind a pin.
neulan tai soljen metallinen kiinnityspinta koruun.
Cathedral Glass Colored translucent or transparent hand or machine rolled sheet glass with surface texture.  
Värillinen läpikuultava tai läpinäkyva käsin tai koneellisesti valssattu lasi jossa on pintakuviointia.
Cavitation See Sucker
Katso Sucker
Ceramic fibre Mixture of silica nad aluminium oxide that is in molten stage blasted into air stream and forms fibers.
Piin ja alumiinioksidin seos joka on sulana puhallettu ilmavirtaan ja muodostaa kuidin pätkiä.
Cerium oxide A widely used polishing compound, most frequently used for final polishing. Cerium. Ceriumoksidia käytetään yleisesti lasin loppukiillotukseen hionnan jälkeen.
Chad A little blob or shard of glass. Put under the edge to initially separate fusing pieces so that air can escape as the melting glass will touch in the center first.
Pieni lasinpala, joka pannaan päälilasin kulmien alle niin että ilma pääsee poistumaan kun päälilasi koskettaa ensin keskeltä aluslasia.
Chamotte European term for grog
Shamotti, savilaatu johon on sekoitettu poltetun saven rakeita.
Check Crack, usually from improper annealing.   Särö lasissa, usein huonon jännityksenpoiston aiheuttama.
China Clay see Kaolin
Valkoinen kaoliinisavi, posliinisavi
Closed molds Casting or pate de verre mold thatencloses the glass from direct heat
Umpimuotti, ossa lasi on lähes kokonaan eristetty suoralta lämpösäteilyltä.
Cire Perdue see lost wax casting
valumenetelmä, jossa muotti tehdään vahamallineen ympärille ja vaha sulatetaan sieltä pois ennen valua.
Cloisonné A type of enameling in which enamel (powdered glass) is placed and fired between strips (Cloisons) that form borderlines.
Emaloinnissa käytetty menetelmä erottaa alueita metalliseinämällä.
CMC Methyl cellulose, used as glue or binder. Available through pottery shops. Selluloosametyylikarbonaatti. Käytetään liimana tai sideaineena. Sitä saa keramiikka-alan kaupoista.
COE Coefficient of expansion. A measure of how much a material contracts when it heats and expands when it cools.  Most glass that kiln-forming artists use has a COE in the range from 84 to 104.  When fusing or casting, it is necessary to use glass with similar coefficients of expansion.  Click here for a detailed discussion of COE and glass compatibility.  
Lämpölaajenemiskerroin.
Cold painting Technique where paint is applied but not fused permanently into glass
Kylmä maalus -tekniikka jossa väri on sideaineella kiinnitetty lasin pintaan eikä sulatettu ssen osaksi
Combing A process where glass is manipulated at high temperatures in the kiln by raking or drawing a tool across the surface of the glass.  Combing usually takes place at 1650 to 1700F.  Lines are often drawn through multicolored glass when it is in liquid state, producing a combed or feathered appearance. Click here to read more about combing.
Menetelmä jossa sulaan lasiin vedetään rautapiikillä viiruja, jolloin väriraidat muodostavat sulkamaisia tai aaltomaisia kuvioita
Commission An clients request for a work with special properties
toimeksianto
Cold working A collective term for techniques used to alter, decorate, or create a texture or pattern in glass.  Cold working takes place at room temperature.  Techniques including grinding, polishing, engraving, and cutting.  
Kylmäkäsittely. Termi kattaa lasin lkäsittelytavat huoneenlämmössä. Tekniikoita ovat leikkaus, hionta, etsaus kaiverrus ym
Colloidal A mixture in which particles remain in suspension in a surround medium.  
Kolloidinen seos. Seos jossa tavallisesti kiinteä aine on niin pieninä hiukkasina että se ei saostu pohjalle. Eroaa liuoksesta sinä ettei mitään kemiallista sidosta ole aineiden välillä.
Color reaction Many red and yellow colors react chemically when in contact with blues and greens. As a result a brown or black border is formed. A color may react also to impurities of glass or in kiln atmosphere.
Värireaktio. lasin värjäykseen käytetään erilaisa metallioksideja. Monien keltaisten ja punaisten lasien oksidit saattavat reagoida sinisten ja vihreiden värien kanssa. Reaktio näkyy siinä että värien rajapinta muuttuu mistaksi tai ruskeaksi.
Compatibility A measure of how well two different glasses "fit" together.  Compatible glasses can be fused together without cracking or breaking when they cool.  Click here for a detailed discussion of COE and glass compatibility.  
Yhteensopivuus, miten lasit sulatuksessa soputuvat toisiinsa. Yhteensopivia laseja voi vaaratta fuusata toisiinsa. Yhteensopivuuteen vaikuttaa sekä laajenemiskerroin että lasin viskositeetti.
Compatibility test  A test to ensure that two or more different glasses are compatible and can be fused together.  A polariscope is used in most compatibility testing. Click here to read more on compatibility testing. 
yhteensopivuustesti. Fuusataan koepala toiselle lasille. Jos ne eivät ole yhteensopivia saattaa syntyä särö, joka seuraa koepalan rajaa. Lievemmässä tapauksessa ei silminnähtävää eroa synny, mutta polarisaatiotestillä näkyy koepalan ympärillä valokehää, joka on osoitus piilevästä stressistä.
CTE Coefficient of thermal expansion.  See COE
Lämpölaajenemiskerroin.
Cones A temperature indicator. Cones are made for different temperatures. The cone bends when that temperature is achieved.  Because of its mass, it takes some thermal work to bend a cone. In a fast ramp up a cone may react later than in a slow ramp. Useful for testing evenivity.
Keilat. Keramiikassa paljon käytetty lämpöindikaattori. Keila on tehty massasta, joka taipuu määrätyssä lämpötilassa. Keiloja on hyvin laajalle lämpöalueelle. Nopeassa kuumennuksessa keila reagoi hitaammin kuin hitaasti kuumentaessa.
Confetti Small thin shards of colored glass used as decorative element in fusing.
Konfetti, hyvin ohuita lasinsiruja joita voidaan sulattaa esineen pintaan koristeeksi.
Contour fusing Amiddle degree of fusing where the surface is smoothed but not completely leveled out
kohofuusaus
Controller  A programmable device that regulates the heating and cooling of the kiln. The program consists of segments that determine the stages
Ohjausyksikkö. Elektroninen laite johon voidaan ohjelmoida polton kulku.
Crash, or crash cool To open (or vent) the kiln in order to allow it to cool quickly from a fusing or slumping temperature to the annealing temperature.  
Uunnin pikajäähdytys raottamalla kantta. Saattaa vaurioittaa tiilivuorausta.
Crystal 1. Glass: Glass which is very clear and refracts light. A crystal glass contains 35 per cent or more lead and is not suitable for food bearing surfaces. There are modern crystal like glasses that are free of lead. See Lead Glass.
2. Chemistry: A solid form of material where atoms are ordered in regular lattices.
1. lasiterminä lyijylasista käytetty nimitys. Usein sillä viitataan nimenomaan hiottuun lyijylasiin nd. "Böömiläinen kristalli"
2. Kemiassa kide.
Crucible Vessel for melting glass or metal
Upokas
Cullet 1. Chunks of glass larger than frit. Often used for casting
2. Pieces of scrap glass intended for recycling.
1. Nimitys frittiä karkeammalle lasimurskalle. Käytetään usein valutöissä.
2. lasin jäännöspaloja, joita on tarkoitus kierrättää.
D  
Deep fusing When glass is fused so long that the surface becomes even it is called deep fused. Compare to Tack fusing
Syväfuusaus, jossa lasinpalat ovat fuusautuneet niin että pinta on tasoittunut
Vrt Pintafuusaus
Dam A ring or other enclosure used to prevent or limit the spread of the molten glass
Pato, jolla rajataan sulan lasin leviämistä
Devit Short for devitrification.
Devitrification A scummy, generally unattractive surface appearance that is difficult, if not impossible, to reverse.  Devitrification occurs when glass molecules start to crystallize as they cool.  It usually takes the appearance of a whitish scum on the top edge of the glass being fired. Most glass artists consider it to be a nuisance to be avoided, but some like the effect and use it in their glass projects. It is most likely to occur at above 1300 degrees F; for this reason, it’s a good idea to minimize the time glass spends above that temperature.
Devitrifikaatio, muutos jossa lasi menettää lasin ominaisuutensa ja alkaa kiteytyä tavalliseksi kiinteäksi aineeksi. Normaalityössä mmtos on peruuttamaton. Kiteytyminen alkaa lasin pinnalta, helpoimmin jonkin epäpuhtauden käynnistämänä. Se näkyy sameana pintana.
Lasilaaduissa on suuria eroja kiteyttymisherkkyyden mukaan. Ikkunalasi ja pullolasit eivät ole tehty uudelleensulatusta ajatellen. Varsinaisten sulatuslasien kehittelyssä on onnistuttu vähentämään kiteytymistaipumusta.
Diatomaceous Earth A mold refractory material sometimes used for molds. Diatomaceous earth is fossilized diatoms that are ground up. Sold for swimming pool filters.
Fossiilinen mineraali jota käytetään mm. uima-altaiden suodattimissa. Käytetään myös täyteaineena muottiseoksissa.
Dichro Shorthand form of katso: dichroic.  
Dichroidic  A type of glass in which a multi layer coating is placed on glass using a process called vacuum deposition.  Dichroic glass, which can be coated with up to 30 layers of crystals and metal oxides, is unique in hat it has a transmitted color and a completely different reflective color.  The colors can shift depending on angle of view.  Click here to learn more.
Dikroidinen lasi. lasi, jossa on hyvin ohut pinnoite, joka jakaa valon niin että yksi väri pääsee läpi mutta sen vastaväri heijastuu. Lasi on siis eri väristä läpitulevassa ja heijastuneessa valossa. Dikro -pinnoitteella saadaan hyvin voimakkaita väriefektejä, ja siksi se on suosittua koruissa. Materiaali on erittäin kallista.
Domes Air trapped under the glass which expands and distorts the form. These are also called bubbles.
Lasin alle jääneen ilman laajentumisesta syntynyt kohouma esineessä. Sanotaan myös kuplaksi, mutta on tärkeä erottaa lasin sisään syntyneet kuplat, koska niiden syntymekanismi on aivan erilainen.
Draping See Katso:slumping
Dremel A brand of handheld mini drill.  Click here to visit Dremel's website.
Paljon käytetty miniporan tavaramerkki. Käytetään usein myös yleisnimenä.
Drip casting see Katso;pot casting
Drop Ring A mold that has a large hole in the middle (like a donut). The glass is slumped through the ring until it reaches the kiln self.  
Rengasmuotti, jossa lasi slumpataan renkaan läpi kunnes se koskettaa uunilevyä.
Dwell UK English term for soak
UK englanninkielinen termi haudutukselle.
Dye A coloring agent that is in liquid form. See Pigment Nestemäinen väriaine.
E  
Elements Wires or tubes in kiln where the electric energy is turned to heat. Uunin vastukset.
Elmers A brand name for PVA glue.  (Also known as white glue.)  Yleisnimeksi muodostunut tavaramerkki valkoiselle PVA liimalle. Vastaava on meillä Eri-keeper
Enamel A mixture of flux, often finely ground glass and metallic oxides, when mixed with a binder and medium, becomes applicable as surface coat to glass, metal or ceramic. Click here to read more.
Emali, hienoksi jauhetun lsin, flussin ja metallioksidien seos. Sitä voidaan käyttää poltettavien lasiesineiden maalaukseen.
Engraving  A type of cold working which involves grinding or sandblasting onto the glass surface.  Engraving generally cuts deeper into the glass than etching. Kaiverrus. Kylmätyöskentelyn tapoja uurtaa lasin pintaa, hiomalla, hiekkapuhalluksella tai kaiverrusterällä. kaiverruksella saadaan yleensä syvempi jälki kuin etsauksella.
Enclosure  Glass blowing term: A glass form of different color is surrounded by clear glass. Can be done in kiln casting, too.
1. Sulkeuma. lasinpuhalluksen termi kun värillisestä lasista puhallettu esine ympäröidään kirkkaalla tai toisenvärisellä lasilla. Suomessa käytetään termiä incalmo.
2. Uunivalun tekniikka jossa valun sisään jää aiemmin valmistetu aihio.
Equilibrium thickness The 'natural' tyhickness of glass when gravitational tendency to spread is balanced by the surface tension
Lasin 'luonnollinen' paksuus jossa painovoiman aiheuttama leviämmispyrkimys on tasapainossa pintajännityksen kanssa
Etching  A technique for cutting into the surface of glass.  Traditionally, etching was done with hydrofloric acid, but less hazardous materials are available today.  Etching can also be done by sandblasting.   Etsaus, kuvioiden muodostaminenlasin pintaan syövyttämällä. Amerikkalainen kielenkäyttö ei tee eroa etsauksen ja hiekkapuhalluksen välillä.
Etching Cream Somewhat less dangerous than hydrofluoric acid. The active component is ammonium bifluoride, which is diluted and made into a paste with some additives. Yhe cream is less hazardous to handle than liquid acis. See Etching Etsaustahna, jolla voi syövyttää kuvioita lasiin
Evenivity A term that refers to the degree of uniformity of temperature inside the kiln.  In general, an even temperature through the kiln is preferable to hot and cold spots.  The term was coined by artist Brian Blanthorn of Great Britain.
Tasalämpöisyys, tarkoittaa uunin lämpötilan tasaisuutta koko alueella ilman kuumia ja kylmiä kohtia.
Extender Any material added to mould mix that is used to add volume, not strength.
Täyteaine muottiseoksessa joka ei lisää lujuutta
F  
Fiber Board  1/4"-1" stiff board made of mineral fibers. Used as insulation in kilns but also to carve molds.>br> Keraamisesta kuidusta tehty kuumuutta kestävä kuitulevy. Käytetään uunien lämpöeristeenä mutta siitä voi myös kaivertaa muotteja. Uudessa levyssä on liimaa sideaineena, joka palaa pois uunissa muodostaen pistävää hajua.
Fiber paper Heat resistant paper or cardboard-like material made of ceramic fibers. It is used to prevent glass from sticking to kiln shelf.
Fiiberipaperi. paperin ohutta tai muutaman millin paksuista keraamisesta kuidusta valmistettua levyä. Ohutta "thinfire" -paperia käytetään usein työn alla erotusaineena, koska se jättää sileämmän pinnan kuin uunipesu. Paksumpia voidaan käyttää samaan tarkoitukseen, mutta siitä voi myös leikata muotteja.
Finding  Jewelry: A fixture to attach a piece of jewelry to clothes or person.
Kiinnitysosa jolla koru voidaan kiinnittää vaatteeseen tai henkilöön.
Fine silver Jewelry: 99.9% pure silver; generally not used for large pieces in jewelry because it is very soft; many jewelers use fine silver bezel wire for setting stones in silver pieces  See sterling silver
Puhdas, 99,9% hopea joka ei värjää lasia yhtä helposti kuin tavallinen koruhopea. pehmeämpää kuin seostettu hopea ja siksi se sopii korukivien kiinnitämiseen hopeakoruissa.
Fire bricks Refractory bricks used to build kilns and furnaces
Tulenkestävä tiili uunirakenteissa
Fire Polishing Shining the surface of glass by heating it until it smoothes out, the edges round, and a shiny surface results.  Fire polishing takes place in a kiln at 1250 to 1350F (670 to 730C), depending on the type of glass. 
Liekkikiillotus. Kun lasia kuumennetaan tarpeeksi, pintajännitys vetää ilmaa vasten olevan pinnan kiiltävän sileäksi.
Flairing sharp, not perpendicular edge when you open a score
terävä viisto reuna huonosti leikatussa lasissa <
Flame working See
Lampputekniikka, lasihelmien tms teko liekissä
Flashing A ridge formed onto a cast piece due to mold seams or cracks.  Usually undesirable.
Muottiin valussa lasin pintaan syntynyt harjanne, Syynä voi olla muotin sauma tai halkeama.
Flashed glass A multi-layered glass, usually with one or more colored glasses applied over top of a clear or colored base glass.  Click here for more about flashed glass. 
Monikerroksinen lasi, jossa on yksi tai useampi värikerros kirkkaan tai yksivärisen lasin päällä. Esimerkkinä Schott Opalika, jossa kirkkaalla lasilla on ohut valkoimnen pinnoite.
Flask  Casting: a reservoir made in the mold above the model. Connected to the model with a sprue. Jööti. Muottiin mallineen yläpuolelle tehty tila sulatettavaa ainetta varten.
Flat bed grinder A grinding machine with a horizontal rotating plate. The plate may be metal and used with abrasive, or a diamond impregnated disk. See lap wheel
Tasohiomakone, jossa on vaakasuoraan pyörivä levy. Levy voi olla metallinen, jonka päällä käytetään hioma-aineen tahnaa tai timanttipinnotteela impregnoitu.
Flint Silicon dioxide, SiO2.  A white mineral commonly used as a refractory in mold-making.  The term flint is commonly used in Europe and Australia, in the US the term silica tends to be used instead.   Piikivi. Termiä Flint käytetään lähinnä Euroopassa ja Autraaliassa. Amerikkalaiset käyttävärt enemmän silica -sanaa. Piihiekka on paljon käytetty muotin ainesosa.
Flint Glass Old name for window glass (soda lime glass).
Piilasi. Vanhassa kielenkäytössä lyijylasia sanottiin kruunulasiksi ja soodalasia piilasiksi.
Float glass Window glass. It is made by casting a length of glass on molten metal, usually tin. This has an effect that some tin oxide remains on one side of the glass and affects some enamels. The tin  side is prone to "bloom", a discoloration similar to devitrification
Ikkunalasi. Termi tulee Pilkingtonin kehittämästä menetelmästä jossa tasolasi tehdään valamalla lasikerros sulan tinan päälle.
Floral former A narrow, tall mold used for draping .  The floral former is shaped similar to a stainless steel mixing cup.  Click here to read more about using a floral former.
Kapea ja krkea muotti jonka päälle slumpataan. Tyypillinen esimerkki on teräksinen coctail-sekoitin.
Flux 1.  Glass: When glass is formed, soda melts first forming a flux that dissolves the crystals of the other ingredients. Fluxes reduce the melting point of glass. Lead and borax are strong fluxes. Fluxes may react with mould or kiln wash causing sticking in subsequent firings.  Some fluxes also evaporate slightly corroding the kiln elements, especially in casting where hot glass is kept in a kiln over prolonged time. The term is also used for overglaze.
Flux can be used between glasses to assist melting in a lower temperature. Used also to lower melting temperature of  colorant body stains and glazes.
2.  Soldering: A paste or liquid applied to the surfaces to remove oxidation that could affect the strength of the joint and by wetting the surface allows the solder to flow.
Flussi.
1. lasin valmistuksessa sooda sulaa ensimmäisenä muodostaen flussin, johon muiden aineiden kiteet liukenevat. Flussit alentavat lasin sulamispistettä. Lyijy ja boraksi ovat voimakkaita flusseja. Syväfuusauksessa flussi usein reagoi uunipesun kanssa. Siksi syväfuusauksen jälkeen pitää ykleensä lisätä uusi kerros erotusainetta. Eräät flussit myös haihtuvat hiukan kuumasta lasista muuttaen lasin ominaisuuksia. Termiä flussi käytetään usein myös lasitteesta "overspray" jolla saadaan lasin pinta liekkikiillottumaan alemmassa lämmössä. Toisinaan flussia käytetään lasien välissäkin alentamassa fuusaukseen tarvittavaa kuumuutta. Flussit ovat myös emalin ja lasimaalien ainesosa, jolla saadaan väri kiinnittymään matalammassa lämmössä. 2. Juotosneste. Tahna tai liuos jolla suojataan juotettavat pinnat hapettumiselta. Samalla se alentaa pintajännitystä ja saa juotosmetallin paremmin suoksemaan liitokseen.
Freeze and fry A method of wafer making where a separate soft molf is filled with with glass paste mademof frit and water. This is the frozen in a freezer. When the frozen piece is fused in the kiln, the water eavaaporates but leaves the frint in the shape.
Pakasta ja paista. Pipari tehdään vedestä ja lasimurskasta erilliseen joustavaan muottiin. Fuusauksessa vesi sulaa ja haihtuu mutta lasimurska säilyttää muodon.
Frit 1.  Glass that has been crushed to small grains or powders.  Click here for suggestions on ways to make your own frit.
2.  Ceramics: a composite powder used in glazing. Some toxic or otherwise difficult ingredients are entered into the glaze mix as frit. A fritted composite does not release gasses in use.
1. Lasimurska, joka voi olla jauhemaista tai rakeista. 2. Keramiikassa: jauhesos jota käytetään lasitteessa.
Fritography A coined term for painting with frit
ammattislangin termi tavalle muodtaa kuvia lasille sulattamalla pintaan frittiä. Samasta prosessista käytetään termiä "Painting with light"
Frit Casting A type of casting in which a mold is filled with frit, then heated to full fuse to allow the glass particles to flow into the crevices of the mold.  
Frittivalu, valumenetelmä jossa muotti täytetään fritillä ja kuumennetaan kunnes lasi sulaa yhtenäiseksi ja asettuu muotyin muotoon. Tekniikalle on ominaista kuplien jääminen valun sisään.
Frit wafer See powder wafer.  Frit wafer is generally considered to be an incorrect term.
Lasijauheesta sulatettu ohut kuvio joka voidaan fuusata esineen pintaan. Oikempi termi onkin Powder Wafer.
Full fuse When the fusing has continued so long that the surface of the work has leveled out. 
Syväfuusaus, kun fuusaus on jatkunut niin kauan että lasin pinta on tasoittunut.
Furniture Kiln acessories like props, bricks and shelves
Uunikalusteet kutenlevyt, tolpat ja tiilet
Fusing Joining pieces of glass by partial or total melting.
Lasin yhteensulattaminen
G  
Glass types No exhaustive list can be given. In kiln working Soda Lime Glass is most common. Lead Glass, often called Leaded Crystal,  is also suitable and often used for casting, but it is very expensive. Borosilicate glass is more common in lampworking.  Click here for a discussion of glass types used in kiln-forming.
Lasityypit. Mitään täydelllistä listaa ei voi antaa. Uunisulatuksessa käytetään eniten soodalasia, Lyijylasi sopii parhaiten valuun ja kirkashiontaan ja kaiverrukseen. Borosilikaattilasi on hyvin kuumuutta kestävää. Sitä käytetään talousastioissa, laboratorilasina ja usein myös lasihelmien teossa.
Green ware A clay or ceramic object that is dried but not bisque fired. Keramiikka joka on kuivattu mutta ei raakapoltettu. Slumppausmuottina voi käyttää polttamatonta keramiikkaa, vaikka se onkin haurasta.
Grid melting A variant of pot melt, where the glass is melted on an iron grid. When melted it runs in several streams giving a more random pattern see pot melting .
Ruukkusulatuksen versio, jossa lasin annetaan valua metalliristikon läpi, jolloin sula lasi valuu monena virtana ja muodstaa satunnaisa kuvioita.
Grog Fired clay that is ground to a powder. In Europe called Chamotte.
Shamotti, poltettua savea joka on jauhettu.
Grozing pliers Specialized tool made for breaking off glass outside a cut line. 
Murtopihdit
Gypsum A white mineral which is the main ingredient of plaster of Paris and gypsum board. Its chemical name is hydrous calcium sulfate (CaSO4)(2H2O).  In Europe used as synonym for plaster
Kipsi (CaSo4)(2H2O), useimpien muottiseosten perusaine
H  
Hand rolled A glass sheet made by rolling molten glass over a marver (flat table) with a heavy metal rolling pin. Characterized by somewhat textured or wavy surface.
Käsivalssattu lasi, sille on tunnusomaista epätasainen tai aaltoileva pinta.
Heat work The speed of kiln processes depends of temperature and time. Often the same effect can be achieved by a lower temp and longer time.
Lämpötyö. Uuniprosessin eteneminen riippuu lämpötilasta ja ajasta. Useimmiten saman tuloksen saa matalamma lämmössä aikaa pidentämällä. Silloin lämpötyön sanotaan olevan yhta suuri. Keramiikassa käytety keilat mittaavat lämpötyötä.
Hold See soak
Haudutus jossa lämpö pidetään tatsaisena
Hydrofluoric acid A very dangerous acid that has been used to engrave glass
Fluorivetyhappo, hyvin vaarallinen happo jota on käytetty lasin syövyttämiseen
Siitä on helppokäyttöisempi muoto etsaustahna
I  
Inclusion Piece of material other than glass that is imbedded in the glass during fusing or casting.  Typical inclusions are metals such as copper or gold, mica or other minerals, air bubbles, or found items such as fiberglass strands or twigs.  Click here to read more about inclusions.
laminointi. Kun muuta materiaalia, usein metallikalvoa tai lankaa suljetaan kahden lasin väliin.
Infinite Switch  A switch used to regulate a kiln which allows the user to set the temperature at any point from off to high.  Most household oven switches are infinite switches.  Compare to controller
Portaaton säätökytkin. Keramiikka uuneissa voi olla porrastettu säätö kuten säköliedessä tai portaaton kuten usein lieden uunissa.
Investment Generic term for the mold material used in casting.
Yleisnimike valussa käytetylle muottimateriaalille tai muotille
Infrared  A kind of radiation that is not visible to the naked eye, but which is given off by any hot object.  Infrared radiation is radiated from glass when it is heated in the kiln.  Excessive exposure to infrared radiation may harm your eyes by causing cataracts or by irritating the cornea.  It's a good idea to protect your eyes when peeking in a hot kiln by wearing glasses with infrared absorbing lenses (such as welder's glasses, shade 2.0 to 3.0).  The effect of infrared exposure is cumulative over years.  
Kuumasta pinnasta lähtevä säteily joka on silmille näkymätöntä. Kuuman uunin sisäpinta ja lasi siellä säteilevät voimakkaasti infrapuna-aaltoja.
Infrapunasäteily on vaarallista silmille. Liian suurina määrinä se aiheuttaa silmän lasiaisen samentumista eli kaihia. vaikutus on petollinen, silla se kumuloituu ajan myötä. 10 sek kurkistusta ei pidetä riskinä, mutta pidempi altistuminen vaatii suojalaseja
.
IR  Short for infrared radiation
Lyhenne sanalla infrapunainen
Irid Shorthand term for iridescent.  Iridescent glass, where the glass surface has thin metallic coating that gives luster or colored reflections on the surface. See also Dichro 
Lyhenne sanalle iridisoitu.
Iridescent glass Glass that has been coated with a thin metallic coating.  The iridescent coating for tested compatible glass (such as that made by Bullseye or for System 96) is made to withstand fusing temperatures, but some non-tested coatings will burn off when fired above 1100F.  
Iridisoitu lasi, joka on pinnoitettu ohuella metallipinnoitteella joka antaa kirkkaale tai vaalealle lasille lysterimäisen hohdon ja tummalla pohjalla metallisen tai sateenkaarenvärisen kiillon.
J  
   
K  
Kanthal A special metal wire used in kiln elements. Kanthal contains aluminum, and during the first firing a protective aluminum oxide coating is formed.
Kanthal -lanka. Kauppanimi metalliseokselle jota yleisesti käytetään uunin vastuslankana. Kanthal sisältää alumiinia jjoka oksidoituu ensimmäisessä poltossa ja antaa suojaavan pinnan.
Kaolin Ceramic: White high temperature clay that does not react with glass in slumping and low fusing temperatures. Used in kiln wash and mould mixtures.
Keramiikan termi valkoiseksi palavalle savelle. Kaoliini ei tartu lasiin slumppauksen eikä pintafuusauksen lämpötiloissa. Kaoliini on ainesosana monissaerotusaineessa.
Kiln  An oven to fire glass and/or ceramics. A kiln may be top loading coffin, front loading, or bell jar type. The requirements of glass and ceramics are somewhat different but may kiln types can be used successfully for both. A glass kiln works in lower temperatures but the uniformity of heating and cooling are more important. A slumping kiln is preferably wide, with top elements. A casting kiln must be higher and benefits of both top and side elements. A ceramic kiln must go to temperatures 1200-1400 C and are usually lined with bricks.
Polttouuni keramiikan tai lasin polttamiseen.
Kiln carving A slumping or casting process where the mould is not built over a model but directly carved or built up.
Bullseyen antama nimitys työtavalle jossa korkokuva tehdään valamalla tai slumppaamalla ja muottina käytetään kuitupaperista leikattuja kuvioita.
Kiln casting Casting glass into a mold in a kiln. either by filling the mold with frit or by dripping the glass from a flowerpot suspended above the mold.
Uunivalu, lasin valaminen muottiin uunityönä. Joko täyttämällä muotti lasimurskalla (frittivalu) tai valuttamalla sula lasi kukkaruukusta (kukkaruukkuvalu)
Kiln sitter  A safety device. It cuts off the power when a certain temperature is achieved.
Varmistin, joka katkaisee virran kun määrätty lämpötila on saavutettu. Keramiikan polttoon usein riittävä automatiikka. Eurooppalaisten normien mukaisissa uuneissa on sen asemasta turvarele, joka katkaisee virran.
Kiln wash A paint like material used on kiln shelves and moulds to prevent the glass sticking. See Separator.
uunipesu. Keraamikkojen käyttämä nimitys erotusaineesta.
Klyr-fire A brand of medium for enamels, which may be used as glue for  glass. It will fire off in fusing.  Klyr-fire is manufactured by Thompson Enamels.
Thomsonin valmistama maalausneste emaleille. Voidaan käyttää myös palojen liimaamiseen. Klyr-fire on CMC-pojainen ja palaa pois poltossa.
L  
Laminated 1. Safety glass where a sheet of polycarbonate is bonded between two sheet of glass. Used in car windshields, tabletops and buildings. The polycarbonate laminate is strong and if the glass is broken, keeps the pieces and shards in place. Fused or slumped glass can be laminated with epoxy. 
2. Window glass stacked and glued with UV glue. By stacking differently cut pieces three-dimensional sculptural objects can be formed. Essentially a cold working process. 
1.  Turvalasi, jossa on polykarbonaattilevy kahden lasikerroksen välissä. Polykarbonaatti on sitkeää ja pitää palaset paikoillaan jos lasi särkyy. Fuusattu tai slumpattu lasi voidaan laminoida epoksilla.
2.  Veistiksissa käytetty menetelmä kerrostaa ikkunalasin viipaleita kolmiulotteiseksi teokseksi liimaamalla ne UV-liimalla.
lampworking A method of jewelry and bead making where the glass is melted not in kiln but in open flame of a burner.
Liekkisulatus. Korujen ja lasihelmien teossa käytetty menetelmä jossa lasisauvaa sulatetaan kaasuliekillä.
Lap grinder A Katso:lapwheel
Lapwheel Horizontal flat bed grinder. Some models have metal surface and used with abrasive slug. Lapwheels may also have a diamond impregnated surface.
Vaakasuora tasohiomalaite. Joissakin malleissa on metallilevy, jonka päällä käytetään hiomatahnaa. Toinen malli käyttää timanttipinnoitettuja laikkoja.
Lead Pb. A heavy, soft metal. Poisonous even in trace amounts. Used in lead glass. Lead oxides are also used as fluxes.
Lyijy [Pb]. Raskas pehmeä metalli. Myrkyllistä erittäin pieninäkin määrinä. Käytetään lyijykristallin valmistukseen ja lasimaalausten lyijykiskona. Lyijyoksidit toimivat myös flussina.
Lead glass Leaded glass. Heavy, fairly soft glass with a long working range. Sometimes called Crystal Glass.
Lyijylasi. Raskasta, melko pehmeää lasia jolla on laaja työlämpötilan alue. Taittaa voimaakkasti valoa.
Leveling shelves In flat fusing air that is trapped under the glass tends to form bulges into the glass. One of the main reasons is that if the shelf is not perfectly level an air trap is formed. One can grind the shelves level. Read further: Charlie's post @ http://www.warmglass.com/phpBB/viewtopic.php?t=4946
Tasoitus. Tasofuusauksessa ilma muodostaa usein kupruja lasin alle. Eräs syy tähän on että yynilevy ei ole täysin suora. Ne voi suoristaa hiomalla.
Lime Calcium Oxide
Kalkki, kalsiumoksidi
Limit switch A safety switch the opens the circuit if the kiln is overheated or the door opened
Turvakytkin joka katkaisee virran ylikuumenemisessa tai kun uuni aukaistaan.
Lost Wax A casting method where the mould is made over a wax original. The wax is then melted and burned out leaving a mold chamber of the desired shape. Lost wax molds allow for more complicated shapes than can be made with many other mold types.  Click here for more about the lost wax casting process.
Vahavalu. Valuprosessi jossa muotti tehdään vahasta valmistetun mallineen ympärille. Kun vaha sulatetaan pois, jää halutun muotoinen muottikammio. Menetelmä sallii monimutkaisempien muotjen ja terävien pienten kuvioiden käytön.
Ludo See Katso:luto.
Luto A plaster based mold mix that has been fired once and then ground fine. Can be used as a refractory in a mold mix.
Luto, muottimateriaali joka syntyy kun kertaalleen poltetu kipsiseosmuotti jauhetaan uudelleen käytettäväksi.
Lustre Ceramic: term for an oily or metallic gloss glaze. Compare to Irid
Lysteri. Keraamikkojen käyttämä termi öljymäiselle tai metallihohtoiselle lasitteelle.
M  
Machine rolled Machine rolling produces sheets by drawing molten glass between two steel rollers. Smoother than hand rolled, may include some bubbles.
Konevalssattu lasi. Se on sileämpää kuin esim Bullseyen käsinvalssattu. Artista ja Spectrum ovat konevalssattuja.
Magless  A refrigerator magnet without the magnet.  The Warm Glass website has an annual "Magless Exchange" in which members exchange small glass refrigerator magnets.  Click here for more about the Exchange.   Jääkaappimagneetti ilman magneettia! Warm Glass keskustelyryhmässä on ollut vuosittain "magless" vaihto, johon osallistuvat lähettävät satakunta jääkaappimagneettia lasista, ja saavat vastalahjaksi yhtä monelta muulta tekijältä magneetin.
Mandrel Jewelry: A steel pin around which glass beads are made.
Rautapuikko jonka ympärille lasihelmi rakennetaan lampputyössä.
Mask  A coating that is painted, glued, or taped to the glass. Masking is used to protect areas during sandblasting and etching.
Maski, suojakalvo jolla peitetään ne osat lasista johon ei haluta hiekkapuhalluksen tai etsauksen vaikuttavan.
MSDS  Material Data Safety Sheet. A document of safety risks assocoated with some material or product
Tuoteturvatiedote
Medium A liquid that carries enamel or paint pigment
Maalausneste jota käytetään emalin tai pigmenttien kanssa
Mica A sheet silicate mineral. Used as finely ground powder to add color and glitter to glass. Mica does not really fuse, but is permanently attached when the base glass is softened enough.
Kiille, glitteri. Liuskemineraali jota käytetään värjättynä ja jauhettuna lasin pinnassa tuomaan väriä ja välkettä.
Millefiori Italian: 1000 flowers. Millefiori are small glass pieces which have been sliced from multicolored canes.  They're often fused together.  The term mosaic glass is also used to refer to these canes.
Italiaaksi "tuhat kukkaa". Millefiori on pieniä lasinviipaleita jotka on satu leikkaamalla monivärisestä sauvasta. Käytetään myös termiä mosaiikkilasi.
Molochite very fine ground Grog made of kaolin
Molokiitti, kauppanimi hienoksi jauhetulle poltetulle kaoliinille
Mosaic Glass Glass decorated by repetitive use of small multicolored pieces.
Mould Alternative spelling for mold, generally used in Europe and Australia.
Muotti. US englanissa kirjoitetaan mold
Muller  A handheld tool for grinding and mixing enamels. It consists of a flat pad of glass with a handle.
Käsityökalu emalin jauhamiseen ja sekoittamiseen. Siinä on lasinen sileä alapuoli ja jonkinlainen kahva.
Mullite High alumina clay used for making kiln shelves
Keraaminen materiaali josta tehdään uunilevyjä
Mummy Wrap A mold making technique, where small patches glass or mineral fiber are wetted in plaster and pressed over a splash layer to produce a thin and durable mould. Muumiokääre. Muotinteon menetelmä, jossa roiskekerroksen päälle lisätään kipsiin kastettuja lasikuitumaton tai fiiberin paloja. Näin saadaan ohut ja kestävä muotti.
Muriatic Acid Diluted hydrochloric acid, available from hardware stores.
Kauppanimi laimennetulle suolahapolle
N  
Needling Formation of sharp spikes when glass contracts or slides on shelf
Piikkinäisen reunan syntyminen kun kuuma lasi vetäytyy tai valuu uunilevyllä
NiChrome A metal alloy used in kiln elements. Somewhat cheaper than Kanthal.
Metalliseos jota käytetään uunin vastuslankana. Jonkin verran halvempaa kuin Kanthal.
Nucleation Point 1. In devit: When crystals form from a liquid, the process begins from some impurity that serves as nucleation point for the growing crystal. Devit is crystallization of glass and grows from nucleation point. It may be dirt, fingerprint, scratch or something crystalline. 
2. In casting: The hardening of plaster is a crystallization process. In mold mix old hardened plaster, grog, or luto particles serve as nucleation points speeding up  the setting process.
Ydinpiste. Kun neste kiteytyy, kiteytyminen alkaa helpoimmin jonkun epäpuhtauden kohdalla, joka toimii ydinpisteenä. 1.   Devitrifikaatio on lasin kiteytymistä, ja siinä käynnistävänä ydinpisteenä voi olla jokin epäpuhtaus, sormenjälki, naarmu tai jokin kiteinen aine lasin pinnalla.
2.  Valussa kipsin kovetuminen on kiteytymistä ja ydinpisteenä voi olla jo kovettuneet kipskiteet, täyteaineet. Nämä nopeuttavat kispin kovettumista.
O  
O2
Oxygen
Happi
Obsidian Usually black glass formed naturally in volcanoes
Tavallisesti musta lasi jota syntyy luonnossa tulivuorien reunalla
Onglazes See Overspray
lasitteet Opaakkeja värejä joita käytetään keramiikassa ja lasintyössä
Opal Glass that is opaque or milky. See transparent and translucent. Some opals have crystals within the glass and may strike or devitrify when reheated.
Opaakki. Lasi joka on läpinäkymätöntä tai maitomaista erotukseksi läpikuultavasta (translucent) tai läpinäkyvästä (transparent).
Optical glass clear glss that is refined better than normal so that all bubbles and irregularities are removed-
Optinen kirkas lasi joka on kulatonta ja erittäin homogeenista
Open face mold A mold where the cast or slumped piece can be lifted off without breaking the mould.
Avoin muotti. Muotti joka pon muodoltaan sellainen että valukappale voidaan nostaa pois muottia särkemättä tai avaamatta.
Overspray A flux that is sprayed or painted on a glass to prevent devitrification.
Flussi - esimerkiksi boraksi - joka sulaa varsinaista lasia aikaisemmin ja muodostaa lasin pinnalle kerroksen joka ei ole herkkä devitrifioitumaan. Voidaan käyttää myös liekkikiillotuksen tehostamiseksi matalammassa lämpötilassa.
P  
Paints Usully black or brown colors used to add shadows and tone for painted glass. Contein less glass than enamels and require therefore more heat.
Tavallisesti musta tai ruskea pintaväri jolla luodaan lasimaalaukseen varjoja ja sävytystä. Vaatii enemmänlämpöä kuin emalit
Pate de Verre A French term meaning "paste of glass." In the pate de verre process glass powder is mixed with a binder to form a paste. This paste is pressed onto the surface of a mold and fired until the grains of glass fuse together.  The term pate de verre is sometimes also used as a generic term for casting.  The term frit casting is sometimes used to refer to work made with a similar process that uses glass frit instead of powder.  Click here to read a more detailed description of the basic pate de verre process. 
Lasitahna. Ranskankielestä peräisin oleva ilmaus työtavalle, jossa frittiä painetaan veden ja mahdollisesti liiman avulla muotin seinämiin. Sen jälkeen työ poltetaan jolloin fritti sintrautuu yhtenäiseksi lasiksi, mutta ei välttämättä valu muotin pohjalle.
Pattern bar A bundle of lengths of colored glass fused together. When sliced the pieces can be used as repetitive elements.
Kuviosauva. Nippu värillisä laseja sulatetaan yhteen palkiksi. Palkki sahataan sen jälkeen viipaleiksi, joista voidaan asetella toistuvia kuviolementtejä.
Pb  Cemistry: sign for lead. 
Lyijyn kemiallinen lyhenne.
Peeking Visually monitoring the process in the kiln through a peep hole without opening the door. Kurkistaminen, kun polton edistymistä seurataan kurkistamalla sopivin väliajoin uunin kurkistusaukosta.
Peep hole A small opening in kiln wall to look through Kurkistusaukko uunin seinässä tai ovessa
Photo resist Photosensitive material that can be used to mask images that are then sandblasted or etched into the glass. Used also in silk screen printing enamels on glass
Fotoresisti. Valoherkkä matateriaali, jolle voidaan valon avulla aikaansaada kuvio, joka syövytetään pois ja saadaan maski hiekkapuhallusta tai etsausta varten.
Pigment  A colorant that is solid particles and not liquid like dyes.
Väriaine joka on kiinteätä kuten lasijauhe tai metallioksidit, eikä liuoksena kuten useat orgaaniset värit.
Plaster Calcinated gypsum. It sets hard when water is added. Used as mold material  Dry plaster powder can be used as separator.
Kipsi
Plaster of Paris CaO4.1/2H2O. A hard form of plaster used for sculpture and mould making.
Kova ja erittäin valkoinen kipsilaatu. meillä sitä vastaa lähinnä mallikipsi esim. Supradur
polariscope An apparatus to visualize stress in glass. The piece to examine is placed between two polarizing filters and illuminated from behind. When light passes through this setup, stress areas are seen as bands of color or intensity. One filter sheet and a pair of polarized sunglasses serve as a polariscope.
laite, jlla lasissa oleva stressi saadaan näkyväksi. Siinä on kasi toisaan vastaa kohtisuorassa olevaa polarisaatiokalvoa joiden väliin tutkittava lasi pannaan. Lasin jännitykset kiertävät valon polarisaatiota ja se näkyy jännityksellisessä kohdassa läpitulevana, usein värillisenä valona.
Polishing Smoothing the surface to a gloss by using abrasives, fire polishing or acid polishing.
Kiillotus
Potash Potassium carbonate.
Kalimkarbonaatti. Käytetään eräisää lasilaaduissa soodan asemasta
Pot casting The glass is placed into a flowerpot over a mould and pot melted to fill the mould. Ruukkuvalu. Sulatettava lasi pannaan muotin yläpuolelle asettavaan ruukkun jonka reiästä se valuu täyttämään muotin.
Pot melting Heating glass in a flowerpot until it flows through the hole and forms a sheet on the kiln shelf. Further reading http://24.209.173.166:8080/magless/untitled1.html 
Ruukkusulatus jossa lasi valutetaan ruukusta suoraan uunilevylle. Tällä tavoin voi valmistaa jäännöspaloista monivärisen lasilevyn.
Pumice A mild abrasive powder used for fine polishing. Hohkakivi, käytetään hiomajauheena.
Powder wafer A thin decorative element that is made by tack fusing layers of powder that have been sifted onto the kiln shelf.  After fusing, powder wafers can be used as decorative elements in other fused and slumped pieces. 
Pulverilehti. Ohut koriste-elementti joka tehdään pintafuusaamalla sopivaan muotoon asetettua lasijauhetta. Syntyneen kuvion voi sitten fuusata muun lasin pintaan.
Pyrex DuPont's brand name for heat tolerant borosilicate glass used for kitchenware
DuPontin tavaramerkki borosilikkaattilasista tehdyille talousesineille.
Pyrometer A device for measuring the temperature inside a kiln.  Most pyrometers are based on the thermocouple principle.  
Pyrometri. Laite jolla mitataan korkeita lämpötiloja. uunien pyrometrit ovat tavallisesti lämpöparin periaatteella toimivia ja synnyttävät lämpötilasta riippuvan jännitteen, joka näkyy mittarissa tai ota uunin ohjausyksikkö käyttää.
Q  
Quartz inversion A process that occurs in many mold materials when they are heated or cooled.  At approximately 573C/1063F, the silica molecules in the material change form, causing rapid expansion or contraction and introducing stress that can break the mold.  Some clays are especially susceptible to this process.  The detrimental effects of quartz inversion can be minimized by heating more slowing through the inversion temperature range. 
Kvartsin inversio. Kvartsin kiderakenne muuttuu 580 asteen kohdalla äkillisesti. Tämä näkyy tilavuuden muutoksena. Jos keraamista materiaalia ei kuumenneta/jäähdytetä kyllin hitaasti tuon rajan yli on suuri vaara että lämpöshokki rikkoo esineen. tu
Quenching Rapidly immersing hot or molten glass into water.  The thermal shock that results breaks the glass into pieces.  This process is frequently used to make frit. 
Kun kuuma lasi upotetaan kylmään veteen lämpöshokki rikkoo sen palasiksi. Tätä käytetään fritin valmistuksessa.
R  
Raku clay Ceramics. Raku involves rapid cooling and the raku clay is very resistant against thermal shock. Useful mould material when bisque fired.
Raku-savi. Keramiikassa käytetty savi, joka on suunniteltu raku-polttoa varten. Rakusavi kestää lämpöshokkia muita savia paremmin. Hyvä muottimateriaali.
Ramp The rate at which temperature is raised or lowered in kiln, usually expressed as degrees per hour 
Vaihe poltossa jossa lämpöä nosteaan tai lasketaan halutulla nopeudella. Ohjaiyksiköissä asetetaan joko aika halutun lämpötilan saavuttamiselle tai toisissa malleissa arvo astetta tunnissa
Reactive colors  see Katso;color reaction
Kemiallisesti keskenään reagoivat värit
¨
Refractory Any material that can tolerate high temperature without burning.  Examples are fiber board, ground silica, and kiln brick.  
Materiaali joka ei reagoi kuumuudessa. Kipsiseoksissa käytetään täyteaineena ja vahvuutta lisäämään esimerkiksi keraamista kuitua, piihiekkaa, ja molokiittia tai kaoliinia.
Relief A flat sculptural form. Glass reliefs can be made by slumping or casting. Casting glass provides a particular method of back relief, where the image is on the back surface of a transparent glass.
Korkokuva, reliefi. Litteä veistoksellinen muoto
Resist The material from which a stensil is made foe etching or sandblastiing
Materiaali josta tehdään maski etsaukseen tai hiekkapuhallukseen
Rigidizer A binder used to harden or rigidize forms made of soft ceramic fiber material. Colloidal silica SiO2 and colloidal alumina are two common rigidizers..
Kovete, jolla voidaan kovettaa muotteja jotka on tehty pehmeästä keraamisesta kuitumateriaalista. Kolloidinen pii ja kolloidinen alumiinioksidi ovat tavallisimmat kovetteet.
Rod A round, solid piece of glass that's approximately 4 to 10 mm thick.  Most often used in lampworking, rods are approximately the size of a drinking straw or pencil.  Also called a cane. Lasisauva, paksuudeltaan n. 4-10 mm. Niitä käyteään lampputyössä helmien valmistukseen. Käytetään myös nimitystä "Cane"
Roll-Up A method that combines kiln-forming and glassblowing techniques.  The glass is first fused in kiln and then picked up ("rolled up") while hot and worked with glass blowing techniques.  Because the technique was first popularized by Australian glass artists, this is sometimes called an "Aussie roll-up".
Autraliassa kehitetty tapa yhdistää fuusattua lasia puhallustekniikkaan
RTV Room Temperature Vulcanizing rubber mould material
Huoneen lämmössä vulkanisoituva kumimateriaali joustavien muottien tekoon
S  
Safety Avoiding risks of cuts, burning, electric shock, toxic fumes and harmful dusts. Read further: http://www.gregorieglass.com/HS_C.htm
Turvallisuus. Haavojen, palovammojen, mhaitallisten kaasujen ja pölyn välttäminen.
Safety Switch A switch that cuts off the power before or when the kiln is opened. Mandatory in Europe.
Turvakytkin, joka katkaisee sähkön uunista jos uuni avataan. EU-normien vaatima pakollinen varuste.
¨
Sagging See katso:slumping
Sand The main ingredient in glass making. The source of silica in the melt. In principle it could be collected from the beach, but in practice better quality is wanted with fewer impurities. Glass-making sand is from selected deposits, and throughoutly washed, heated to burn off organic impurities and screened for grain uniformity.
Hiekka. Piioksidin lähde lasin valmistuksessa. Periaatteessa sitä voisi koota rannalta mutta käytännössä halutaan puhtaampaa lattua. Lasinvalmistushiekka tulee valikoiduista kerrostumista, ja se on pesty, pltettu pois orgaaniset epäpuhtaudet ja seulootu tasalaatuiseksi.
Sandblasting A process where an abrasive material is blown by pressurized air.  For glass, sandblasting is used to carve, etch, or clean the glass.  The most common abrasives used by glassworkers are aluminum oxide and silicon carbide.  In most cases, the air for sandblasting is blown using a compressor.  Click here to go to a website with more information on sandblasting.
Hiekkapuhallus. Siinä kaiverretaan lasia puhaltamalla paineilman avulla hiekkaa, alumiinioksidia taipieniä lasikuulia, jotka iskeytyessään työstävät lasin pintaa.
Score A line made with glass cutter
Viiru joka on vedetty lasiveitsellä
Saran Wrap Thin plastic foil used tokeep vegetables fresh
Tavaramerkki joka on muodostunut yleisnimeksi tuorekelmulle "Elmu-kelmu"
Segment A phase of controller program. Some controllers include in one segment both a ramp and a soak time. Many controllers handle these as separate segments.
Vaihe. Polttotapahtumassa on useita vaiheita, jotka ohjataan erikseen.
Separator A compound that prevents the glass sticking to a mould or kiln shelf. Kiln wash is a separator, as are talcum or unfired plaster.
Erotusaine (uunipesu). Sen tehtävänä on estää lasin tarttumista uunilevyyn tai muottiin.
Shard An irregularly shaped splinter of  glass.
Siru. epämääräisen muotoinen lasinpala
Sharpie Brand name of permanent marker pen
permanent huopakynien tuotemerkki, käytetään myös generisenä nimenä. Täällä vastaava merkki on Stabilo
Sheet glass Glass purchased as flat sheets. It may be hand rolled, machine rolled or float glass.
Tasolasi
Si  Chemical sign for silicon
Piin kemiallinen merkki
Silica  Silicon dioxide, SiO2.  A white mineral commonly used as a refractory in mold-making.  The term flint is commonly used in Europe and Australia, in the US the term silica tends to be used instead.  
Piidioksidi, SiO2. Valkoinen mineraali jota käytetään muottiseoksessa sideaineena
Silicon 1. Si, an element that like carbon is capable of forming complicated molecules. 
1. Alkuaine, joka hiilen tavoin voi muodostaa monimutkaisia yhdisteitä
2. A common name for a variety of silicon based materials.
2. Yleisnimi monille piipohjaisille eineille
Silicosis A lung disease caused by inhaling silica dust. A proper breathing mask or respirator must be used when grinding glass, handling clay or fiber dust etc. Read here for more safety information.
Keuhkosairaus, jonka aiheuuttaa piiipöly. Riittävää hengityssuojainta on käytettävä lasin hionnassa, savipölyn ja fiiberipölyn yhteydessä.
Single thickness one layer of 3 mm (1/4") glass.
Yhden kerroksen paksuinen (n 3 mm) lasi
Silimanite A ceramic material composed mainly of silicamand alumina. Often used for kiln furniture.
Keraaminen materiaali josta tehdään uunikalusteita. Sisältää piioksidia ja alumiiniksidia
SLG See SLS
Sooda-kalkki-pii lasi
Slip Ceramic term, refers to watery clay  that is casted into a plaster mould
Valusavi, löysä saviliete josta valetaan esineitä kipsimuottiin
SLS Soda Lime Silicate glass.  Most art glass, such as that made by Bullseye, Spectrum, and Uroboros, is soda lime glass.
Sooda-kalkki-pii lasi. Useimmat sulatuslasit kuten Bullseye, Spectrum ja Uroboros ovat soosa- kalkki- pii- lasia
Slumping Heat-softened glass sheet bent by gravity into mould shape. Draping is slumping over a mold, sagging is slumping into a mold.
Slumppaus, muotoontaivutus. Draping on slumppausta muotin yli, sagging on slumppausta muotin sisään
Soak To hold the temperature of the kiln constant to ensure even heat distribution within the glass. Soaking is also needed to give the glass  time to slump or fuse. 
haudutus
Soda lime glass Soda lime silicate glass.  Most art glass, such as that made by Bullseye, Spectrum, and Uroboros, is soda lime glass.
Sooda-kalkki-pii lasi. Useimmat sulatuslasit kuten Bullseye, Spectrum ja Uroboros ovat soosa- kalkki- pii- lasia
Softening point Technically: the temperature at which a uniform fiber .05 to 1.0 mm in diameter and 22.9 cm in length elongates under its own weight at a rate of 1mm per minute when the upper 10 cm of its length is heated in a prescribed furnace at the rate of approximately 5 degrees c per minute. For a glass with density of 2.5 this corresponds to a viscosity of 107.6 poises.

In practice: the temperature where bubble soak is effective

Pehmiämispiste: Tekninen määrittely lämpötilalle, jossa mitataan lasilangan venyminen omasta painostaan.
Käytännössä lämpötila jossa kuplanpoisto hauduttamalla on tehokkainta.

Spectrum Glass company known for System 96 tested compatible fusing glass.
Lasitehdas, tunnettu System 96 sulatuslasista.
Splash layer  Casting: In mould making some fine mold material is splashed over the model to provide a fine and bubble free inside lining before the bulk of mold material is added. 
Roiskekerros: muotinteossa usein roiskitaan hyvinohut kipssikerros mallinetta vasten ennen varsinaisen muottimassan lisäämistä. Näin saadaan takka ja kuplaton muotin sisäpinta.
Sprue  Casting: A duct in a mold to conduct glass into the mold chamber.
Sterling silver a mixture of 92.5% silver and 7.5% other material (usually copper). Sterling is generally used for larger jewelry because of the hardness that the copper adds to it. See fine silver
Yleisesti käytetty hopeaseos, jossa on 92.5% hopeaa ja 7,5% muuta metallia, usein kuparia.
Strain point The lower end of the annealing range.  This is the place where the molecules in the glass finally solidify.  Below this temperature strain cannot be introduced into the glass.
Lämpötila, jossa lasin molekyylit jähmettyvät paikoilleen. Tämän alapuolella ei lasiin voi muodostua pysyviä jännityksiä.
Stressometer See polariscope
Katso polariscope
Striking A process in which the color or transparency of a particular glass changes after being fired in the kiln.  In some cases this is desirable, sometimes the effect is not wanted. Red glass tends to strike more often than other glasses. Click here for a brief discussion of striking.
Ilmiö että eräät varilasit muuyttavat sävyään tai läpinäkyvyyttä poltossa.
Stringer A long, thin strand of glass, roughly spaghetti shaped, and ranging from 1-3 mm thick. 
Tikku, 1-3 mm paksu lasisauva
Sucker An impression of the surface of a cast piece. The cause is pressure difference between outside athmosphere and the core of glass at the stage when the surface is solidified but the core is still viscous. Prevention is to soak at a temperature just above the softening point until the core has cooled enough.
. Lommo valuesineen pinnassa. Se aiheutuu paine-erosta siinä vaiheessa kun pinta on jähmettynyt, mutta lasin ydin vielä kutistuu. Korjaava toimenpide on haudutus pehmiämispisteen yläpuolella kunnes ydin on jäähtynyt riittävästi.
Sugar acid The basic ingredients are distilled water, very fine sugar, and ammonium hydrogen difluoride. Used to etch glass. Extremely dangerous
Sokerihappo. Erittäin vaarallinen aine jota käytetään lsain syövytykseen. Sisältää tislattua vettä, fluorivetyhappoa ja ammoniakkia.
System 96 A line of glass for fusing marketed by Spectrum Glass and manufactured by either Spectrum or Uroboros.  Click here to visit the System 96 website. 
Spectrumin markkinoima sulatuslsisarja, johon lasia valmistavat Spectrum Glass ja Uroboros
T  
Tack fuse light fusing where the pieces are joined but the shape not changed. See deep fuse. Pintafuusaus, jossa lasit ovat tarttuneet yhteen mutta reunat ovat vain hiukan pyöristyneet. vrt syväfuusaus
Tempered A kind of safety glass, where tightly controlled stress is introduced, having the effect that the      interior of the glass is under constant compression. If the glass is broken, the stress is relieved   making small shards that lack sharp edges. Tempering is industrially done by blowing cold air  over both sides of a heated sheet. Chemical tempering is done by impregnating the surfaces with a low COE flux.  Borax Overspray has some effect in this direction. See laminated glass. Karkaistu lasi. Autojen tuulilasit ja eräät juomalasit ovat karkaistuja. karkaistu lasi kestää 4-5 kertaa paremmin iskuja, mutta hajoaa kerralla pieniksi siruiksi. Sitä ei voi leikata tai sahata täsätä syystä.
Thermal shock A tendency of glass to break due to uneven heating/cooling. In thick or large pieces the risk for thermal shock is greater and heating or cooling must happen much more slowly.
Lämpöshokki, jos lasi kuumenee tai jäähtyy epätasaisesti, syntyvä jännitys voi rikkoa lasin. Silloin puhutaan lämpöshokista.
Thermocouple Temperature sensing electronic component. The data given by a thermocouple is displayed by the controller. Lämpöanturi. uunin osa joka tununnistaa lämmön ja ilmaisee sen jännitteen muutoksena, joka näkyy mittarissa tai ohjausyksikkö lukee sitä.
Thinfire Bullseye's brand name for very thin fiber paper.  Most thinfire paper is about the thickness of a sheet of writing paper. 
Kauppanimi erittäin ohuelle kraamiselle kuitupaperille
Tile saw A cutting machine with a diamond wheel.
Sirkkelin tapainen saha, jossa on timanttipinnoitettu terä. tarkoitettu keraamisten materiaalien sahaamiseen, mutta sitä voi hyvin käyttää myös lasille, jos terä ei ole liian karkea.
Tin bloom See katso:bloom.
Tin side The side of float glass that in manufacture was in contact with molten tin. The tin side can be detected with a special ultraviolet light.  Click here to read more about detecting the tin side.  Tinapuoli, se float-lasin pinta joka on on ollut sulaa tinaa vaste. Siihen on tarttunut metallijäämää, joka saattaa aiheuttaa värireaktioita. Tinapuolen tunnistamiseen tarvitaan erityinen ultravioletti valolähde.
Tinted A glass with slight coloring.
Sävytetty lasi, johon on lisätty hento väri.
Translucent Glass that is slightly opalescent, letting the light pass through but not fully transparent
Läpikuultavuus, kun lasi läpäisee valoa, mutta sameus tai pintakuviointi estää läpi näkemisen. Esim maitolasi. vrt. Läpinäkyvyys
Transparent Glass - clear or colored - that you can see through.  See Opal
Läpinäkyvyys, kun lasi on niin kirkasta ja sileää että takana oleva näkymä erottuu lasin läpi. vrt. Läpikuultavuus
U  
Undercut A protrusion in the mold wall that prevents lifting the cast out without breaking the mold.
Ulkonema muotissa joka estää valetus esineen nostamisen pois muottia avaamatta tai rikkomatta.
Upper annealing point The upper end of the annealing range.  This is where the molecules in the glass begins to soften when heating or begins to return to solid form when cooling. 
Vyöhykkeen yläraja, jossa lasi muuttuu juoksevasta kiinteäksi. Tässä lämmössä yleensä haudutetaan kunnes lämpö on tasaantunut koko lasimassassa ennen hidasta jäähdytystä siirtymävyöhykkeen läpi.
Uroboros Glass company which makes both System 96 glass and tested compatible COE 90 glass.
Lasinvalmistaja joka tekee sekä Bullseye yhteensopivaa että System 96 kanssa yhteensopivaa lasia. Kummastakin sarjasta olen kuullut valituksia että yhteensopivuus ei aina ole ongelmatonta. Myös eräät punaiset ja keltaiset lasit Schottin Artista -sarjassa ovat Uroborosin tekemiä. Ne tunnistaa muusta Artistasta erilaisen pinnan ja kalliimman hinnan perusteella.
V  
Vent An air duct through mould material to prevent formation of air pockets in casting
Ilmakanava muotin läpi, estämään ilmataskun jääminen valuun
Venting Slightly opening the kiln, either to allow organics to escape while heating (such as fumes from glue or from fiber products) or to cool the kiln more quickly.  For more effective venting some kilns have fans or stainless steel cooling ducts.  Click here for more information about kiln venting systems.  Tuuletus uunin tuuletusreiän kauutta tai kantta raottamalla.
1. kuumennuksen alkuvaiheessa voidaantuulettaa kosteuden ja liiman palamisjätteiden poistamiseksi uunista.
2. Jäähdytystä voidaan myös hiukan nopeutaa tuulettamalla kuumaa ilmaa pois uunista.
Vermiculite A mineral that expands when heated, forming porous heat insulation material. Is used in lampworking to slowly cool the beads. Vermiculite pressed to shhets is a good thermal and electric insulator used in kiln kining,shelves and sometimes as mould material.
Vermikuliitti. Huokoinen mineraali jolla on hyvä lämmön eristyskyky. Siksi sitä käytetään mm liekkityössä helmien hitaaseen jäähdyttämiseen. Vermikuliittilevy eristää hyvin lämpöä ja sähköä ja vermikuliittilevyä käytetäänkin uunien eristeenä, uunilevyn materiaalina ja joskus muottimateriaalina. uunien eristeenä
Viscosity The resistance of liquid to flow.  In glass, often used to refer to the degree to which glass flows when heated.  Molasses has a high viscosity, water has a low viscosity.  Viscosity is related to temperature.
Juoksevuuden vastakohta eli nesteen sitkeys. Vedellä on pieni viskositeetti, siirapilla ja lasilla suuri. Lasin viskositeetti luonnollisesti muuttuu lämpötilan mukana.
Vitrigraph A particular kind of kiln where pot melted glass can flow out through a hole in the floor. It is used to make stringers and other forms when the glass thread hardens in the air.
Sellainen, yleensä pieni uuni jonka pohjassa olevasta reiästä voidaan valuttaa lasilankaa ilmaan tikkujen valmistamiseksi.
Volume control  Controlling the time and temperature in the kiln in order to ensure that the glass spreads out to the desired thickness.  Achieving proper volume control relies on understanding the tendency of glass in a kiln to equalize thickness at  6 mm (1/4").  
Ilmaisu sille että sula lasi pyrkii vapaassa tilassa asettumaan n. 6mm paksuksi. Ohuempi lasi vetäytyy reunoilta ja muodostuu reunavalli, jollaisen näkee mm Bullseyen lasien leikkaamattomalla sivulla. paksumpi lasi taasen pyrkii leviämään laajemmalle ellei sitä padota.
Kuitenkin esimerkiksi slumpatessa lasia valuureunoilta pohjalle, koska vinolla pinnalla painovoiman vaikutus on pintajännitystä suurempi.
   
W  
Wafer A design element separately premade of frit
Pipari. Lasimurskasta erilliseenmuottiin tehty elementti joka voidaan liittää työhön.
Wasser A brand of tested compatible glass manufactured for fusing and slumping.  Wasser Glass is made by Diamond Tech International.  Click here to visit Diamond Tech's website.  
Eräs sulatuslasilaatu, jota valmistaa Diamond Tech International. Wasser-lasilla on poikkeuksellisen alhainen sulamislämpötila.
WBS See Wet belt sander 
Water Glass Sodium silicate. A water soluble form of glass. Can be used as painting medium with glass paints
Vesilasi ( Natrium silikaatti) lasimainen veteen liukeneva aine jota voidaan käyttää maalausnesteenä lasimaaleille
Wet belt sander A tool used for grinding and polishing the edges of a piece of glass.  Both table top and floor models are available.  
Märkänauha hiomakone. Käytetään hointaan ja kiilloitukseen.
WG Abbreviation for Warm glass, refers sometimes to the process, sometimes to the discussion board and sometimes to the Warm Glass website.
Lyhennys sanoiiel Warm Glass. Viittaa toisinaan uuniporsessiin, keskusteluryhmään WGBB tai Warm Glass'in verkkosivuihin
Whiting see katso:Calcium carbonate.
X
Y  
Z  
Zircon Avery hard natural sand, used for blasting
Erittäin kova hiekka hiekkapuhallukseen